wiki:PythonOcc

Version 23 (modified by skulovec, 9 years ago) (diff)

--

PythonOCC omogoča enostavnejšo uporabo jedra modelirnika OpenCascade v jeziku Python. Prednost Pythona v primerjavi z C++ je:

 • Prenosljivosti. Programi se interpretirajo in jih ni potrebno prevajati zato delujejo na vseh operacijskih sistemih. So pa nekoliko pošasnejši.
 • Enostavnejša namestitev potrebnih knjižnic, brez zahtevne konfiguracije povezovalnih parametrov, ki so značilni za C++.
 • Lažje učenje jezika. V interaktivnem načinu obstaja tudi refleksija oziroma dinamično prepoznavanje možnih ukazov v objektu.

Za vaje je potrebno na Windowsih (tudi 63 bitnih) namestiti naslednje pakete:

 1. Python 2.6 interpreter jezika z osnovnimi knjižnicami
 2. wxPython za opravljanje z okni
 3. PythonOCC povezava Pytona z jedrom OpenCascade

Neobvezno vendar priporočljivo je namesti še:

 1. iPython za interektivno delo
 2. NumPy za delo z numeričnimi metodami in matrikami.
 3. SciPy za delo z znanstvenimi algoritmi.

Pred preizkusom prvih primerov je potrebno nastaviti še pot do interpreterja v Moj računalnik -> Lastnosti -> Dodatne nastavitve sistema -> Spremenljivke okolja ... -> Sistemske spremenljivke -> Path -> Uredi -> Vrednost spremeljivke: in na koncu dodamo ;c:\Python26;. Po tem je potremn računalnik vnovič zagnati.

V primeru, da nam klik na Start->Vsi programi->pythonOCC -> Examples -> Level1 -> HelloWorld -> helloworld.py okno na hitro odpre, vendar modela ne prikaže, imamo težave z OpenGL krmilniki. Najenostavneje težavo odpravimo s spremembo osnovnega prikazovalnika v datoteki C:\Python26\Lib\site-packages\OCC\Display\wxDisplay.py v kateri platformo darwin poistovetimo z win32 tako da del kode v tej datoteki izgleda:

if sys.platform=='win32':
  BaseClass = wx.Panel
else:
  import wx.glcanvas
  BaseClass = wx.glcanvas.GLCanvas

V primeru, da nam namestitveni program nepravilno namesti imenik na C:\OCC ga prestavimo v podimenik C:\Python26\Lib\site-packages

Predstavitev CAD-jedra Open CASCADE na primerih

Uvod v modeliranje PythonOCC s 3D primitivi

V tem primeru je namen pokazati enostavne aplikacije:

 • izdelava menuja in dva podmenuja
 • ta dva menuja izdelata: i. kocko in ii. cilinder

Najprej kličemo knjižnico za enostaven uporabniški vmesnik SimpleGUI:

from OCC.Display.SimpleGui import *

The next step is to init the display functions: V naslednjem koraku inicializiramo funkcije za display:

display, start_display, add_menu, add_function_to_menu = init_display()

Let’s now define the two functions that create and display a box and a cylinder: Nato definiramo dve funkciji, ki izdelata kocko in cilinder:

def simple_test(event=None):
  display.EraseAll()
  display.Test()
def simple_cylinder(event=None):
  from OCC.BRepPrimAPI import BRepPrimAPI_MakeCylinder
  display.Erase.All()
  s = BRepPrimAPI_MakeCylinder(60, 200)
  display.DisplayShape(s.Shape())

Izdelava menuja 'simple test' in dodajanje funkcij v podmenuje:

add_menu('simple test')
add_function_to_menu('simple test',simple_test)
add_function_to_menu('simple test',simple_cylinder)

Na koncu renderiramo 3D model:

display.View_Iso()
display.FitAll()
# Zanka DISPLAY() je neskončna
start_display()

Posnetek programa v sliki:
3Dprimitives

Slikovni pregled izdelave 3D modela

a. Definiranje tock v prostoru:
aPnt1 = gp_Pnt(x_1 , y_1 , z_1) --> aPnt4 = gp_Pnt(x_4 , y_4 , z_4)

b. Iz tock v prostoru se tvori robove (en rob je sestavljen iz najmanj dveh tock): 
myEdge1 = BRepBuilderAPI_MakeEdge(aPnt1, aPnt2) --> myEdge4 = BRepBuilderAPI_MakeEdge(aPnt4, aPnt1)

c. Ko imamo vse robove izdelamo mrezo: 
myWire = BRepBuilderAPI_MakeWire(aEdge1.Edge() , aEdge2.Edge() ,aEdge3.Edge(), aEdge4.Edge())

d. Iz mreze tvorimo povrsino (mreza mora biti zaprta):
myFace = BRepBuilderAPI_MakeFace(myWire)

e. Definiranje prostorskega vektorja, ki bo dolocal smer ekstrudiranja povrsine: 
myVec = gp_Vec(n_x , n_y , n_z)

f. Z povrsino in smernim vektorjem izdelamo 3D model: 
myBody = BRepPrimAPI_MakePrism(myFace.Face() , myVec)

Pregled uporabljenih OCC knjižnic

## Importanje različnih knjižnic

# Uporabniški vmesnik GUI
from OCC.Display.SimpleGui import *

# Matematična knjižnica
import math

# OpenCascade
from OCC.gp import * #točke
from OCC.BRepBuilderAPI import * #gradimo robove, segmente, mreže ...
from OCC.BRepPrimAPI import * #izdelava osnovnih geometrijskih primitivov
from OCC.BRepFilletAPI import * #izdelava zaokrožitev

Točnejša navodila, opis funkcij in knjižnic lahko dobimo v PythonOCC dokumentaciji.

Inicializacija zaslona in izdelava grafičnega vmesnika

# OCC.Display.SimpleGui.init_display() returns multiple
# values which are assigned here
display, start_display, add_menu, add_function_to_menu = \
init_display()
draw_bottle() #kličemo CAD model, ki ga želimo prikazati na zaslonu
start_display()

Risanje točk v prostoru

Izdelava točk v prostoru je najosnovnejša operacija v OCC.

# Definiranje začetnih točk
aPnt1 = gp_Pnt(-myWidth / 2. , 0 , 0)
aPnt2 = gp_Pnt(-myWidth / 2. , -myThickness / 4. , 0)
aPnt3 = gp_Pnt(0 , -myThickness / 2. , 0)
aPnt4 = gp_Pnt(myWidth / 2. , -myThickness / 4. , 0)
aPnt5 = gp_Pnt(myWidth / 2. , 0 , 0)

Izdelava robnih elementov

V naslednjem koraku se iz začetnih točk izdela robove:

# Definiranje geometrije
aArcOfCircle = GC_MakeArcOfCircle(aPnt2,aPnt3 ,aPnt4)
aSegment1 = GC_MakeSegment(aPnt1 , aPnt2)
aSegment2 = GC_MakeSegment(aPnt4 , aPnt5)

# Definiranje topologije
aEdge1 = BRepBuilderAPI_MakeEdge(aSegment1.Value())
aEdge2 = BRepBuilderAPI_MakeEdge(aArcOfCircle.Value())
aEdge3 = BRepBuilderAPI_MakeEdge(aSegment2.Value())

Povezovanje robnih elementov v mreže

Robne elemente se v nadaljevanju združi v mrežo.

# Izdelava mreže
aWire = BRepBuilderAPI_MakeWire(aEdge1.Edge() , aEdge2.Edge() ,aEdge3.Edge())

Uporaba funkcij za izdelavo objektov v prostoru

# Izdelava celotnega profila - mirror
xAxis = gp_OX()
aTrsf = gp_Trsf()
aTrsf.SetMirror(xAxis)
aBRepTrsf = BRepBuilderAPI_Transform(aWire.Shape() , aTrsf)
aMirroredShape = aBRepTrsf.Shape()
aMirroredWire = TopoDS_wire(aMirroredShape)
mkWire = BRepBuilderAPI_MakeWire()
mkWire.Add(aWire.Wire())
mkWire.Add(aMirroredWire)
myWireProfile = mkWire.Wire()

# Telo: Iz profila se izdela telo (Funkcija izvleka 3D)
myFaceProfile = BRepBuilderAPI_MakeFace(myWireProfile)
aPrismVec = gp_Vec(0 , 0 , myHeight)
myBody = BRepPrimAPI_MakePrism(myFaceProfile.Face() , aPrismVec)

Risanje geometrijskih primitivov

V OCC že obstajajo funkcije za izdelavo geometrijskih primitivov (kocka, valj,...), kar je prikazano na spodnjem primeru.

from OCC.Display.SimpleGui import *
from OCC.BRepPrimAPI import *

display, start_display, add_menu, add_function_to_menu = init_display()
my_box = BRepPrimAPI_MakeBox(10.,20.,30.).Shape()
# ali my_cylinder = BRepPrimAPI_MakeCylinder(neckAx2 , myNeckRadius , myNeckHeight), kjer so spremenljivke že preddefinirane 

display.DisplayShape(my_box) # ali display.DisplayShape(my_cylinder)
start_display()

Izdelava primera Bottle z uporabo programskega jezika Python in knjižnice OCC

Naslednji primer prikazuje izdelavo primera BottleCAD. Podrobnejši razdelek posameznih delov programske kode dobimo na MakeBottleCAD(C++).

##Copyright 2011 Simon Kulovec (simon.kulovec@lecad.si)
##Example: MakeCADBottle
##This file is part of pythonOCC.

## Importanje različnih knjižnic

# Uporabniški vmesnik GUI
from OCC.Display.SimpleGui import *

# OpenCascade
from OCC.gp import *
from OCC.TopoDS import *
from OCC.GC import *
from OCC.BRepBuilderAPI import *
from OCC.BRepPrimAPI import *
from OCC.BRepFilletAPI import *
from OCC.BRepAlgoAPI import *
from OCC.Utils.Topology import *
from OCC.Geom import *
from OCC.Geom2d import *
from OCC.GCE2d import *
from OCC.BRep import *
from OCC.BRepLib import *
from OCC.BRepOffsetAPI import *
from OCC.TopTools import *
from OCC.TopAbs import *
from OCC.TopExp import *

import math

def show_bottle(aRes):
  display.EraseAll()
  print dir(display)
  display.DisplayShape(aRes)

def define_points(myWidth, myThickness, myHeight):
  #Definiranje začetnih točk
  aPnt1 = gp_Pnt(-myWidth / 2. , 0 , 0)
  aPnt2 = gp_Pnt(-myWidth / 2. , -myThickness / 4. , 0)
  aPnt3 = gp_Pnt(0 , -myThickness / 2. , 0)
  aPnt4 = gp_Pnt(myWidth / 2. , -myThickness / 4. , 0)
  aPnt5 = gp_Pnt(myWidth / 2. , 0 , 0)

  #Definiranje geometrije
  aArcOfCircle = GC_MakeArcOfCircle(aPnt2,aPnt3 ,aPnt4)
  aSegment1 = GC_MakeSegment(aPnt1 , aPnt2)
  aSegment2 = GC_MakeSegment(aPnt4 , aPnt5)

  #Definiranje topologije
  aEdge1 = BRepBuilderAPI_MakeEdge(aSegment1.Value())
  aEdge2 = BRepBuilderAPI_MakeEdge(aArcOfCircle.Value())
  aEdge3 = BRepBuilderAPI_MakeEdge(aSegment2.Value())
  aWire = BRepBuilderAPI_MakeWire(aEdge1.Edge() , aEdge2.Edge() ,aEdge3.Edge())

  #Izdelava celotnega profila - mirror
  xAxis = gp_OX()
  aTrsf = gp_Trsf()
  aTrsf.SetMirror(xAxis)
  aBRepTrsf = BRepBuilderAPI_Transform(aWire.Shape() , aTrsf)
  aMirroredShape = aBRepTrsf.Shape()
  aMirroredWire = TopoDS_wire(aMirroredShape)
  mkWire = BRepBuilderAPI_MakeWire()
  mkWire.Add(aWire.Wire())
  mkWire.Add(aMirroredWire)
  myWireProfile = mkWire.Wire()

  # Telo: Iz profila se izdela telo
  myFaceProfile = BRepBuilderAPI_MakeFace(myWireProfile)
  aPrismVec = gp_Vec(0 , 0 , myHeight)
  myBody = BRepPrimAPI_MakePrism(myFaceProfile.Face() , aPrismVec)

  # Telo: Dodamo zaokrožitve (fillet)
  mkFillet = BRepFilletAPI_MakeFillet(myBody.Shape())
  topology_traverser = Topo(myBody.Shape())
  for aEdge in topology_traverser.edges():
    mkFillet.Add(myThickness / 12. , aEdge)
  myBody = mkFillet.Shape()

  #Dodajanje grla na steklenico
  neckLocation = gp_Pnt(0, 0, myHeight)
  neckNormal = gp_DZ()
  neckAx2 = gp_Ax2(neckLocation, neckNormal)

  myNeckRadius = myThickness / 4
  myNeckHeight = myHeight / 10

  mkCylinder = BRepPrimAPI_MakeCylinder(neckAx2 , myNeckRadius , \
                     myNeckHeight)
  myNeck = mkCylinder.Shape();

  myBody = BRepAlgoAPI_Fuse(myBody, myNeck)

  # Izdelava votle steklenice
  faceToRemove = None
  zMax = -1;
  t = Topo(myBody.Shape())
  k=1
  for aFace in t.faces():
  
    aSurface = BRep_Tool().Surface(aFace)
  
    if aSurface.GetObject().IsInstance('Geom_Plane'):
      aPlane = Handle_Geom_Plane().DownCast(aSurface).GetObject()
      aPnt = aPlane.Location()
      aZ = aPnt.Z()
      if aZ>zMax:
        faceToRemove = aFace

  facesToRemove = TopTools_ListOfShape()
  facesToRemove.Append(faceToRemove)
  myBody = BRepOffsetAPI_MakeThickSolid(myBody.Shape() , facesToRemove , \
                     -myThickness/50 , 1.e-3)
  
  # Threading : Create Surfaces
  aCyl1 = Geom_CylindricalSurface(gp_Ax3(neckAx2) , myNeckRadius * 0.99)
  aCyl2 = Geom_CylindricalSurface(gp_Ax3(neckAx2) , myNeckRadius * 1.05)

  # Threading : Define 2D Curves
  aPnt = gp_Pnt2d(2. * 3.141592 , myNeckHeight / 2.)
  aDir = gp_Dir2d(2. * 3.141592 , myNeckHeight / 4.)
  aAx2d = gp_Ax2d(aPnt , aDir)
    
  aMajor = 2. * 3.141592
  aMinor = myNeckHeight / 10.
  
  anEllipse1 = Geom2d_Ellipse(aAx2d , aMajor , aMinor)
  anEllipse2 = Geom2d_Ellipse(aAx2d , aMajor , aMinor / 4)

  aArc2 = Geom2d_TrimmedCurve(anEllipse1.GetHandle() , 3.141592, 0.)
  aArc1 = Geom2d_TrimmedCurve(anEllipse2.GetHandle() , 3.141592, 0.)

  anEllipsePnt2 = anEllipse1.Value(0.)
  anEllipsePnt1 = anEllipse1.Value(3.141592)
  
  aSegment = GCE2d_MakeSegment(anEllipsePnt1 , anEllipsePnt2)

  # Threading : Build Edges and Wires
  aEdge1OnSurf1 = BRepBuilderAPI_MakeEdge(aArc1.GetHandle() , aCyl1.GetHandle())
  aEdge2OnSurf1 = BRepBuilderAPI_MakeEdge(aSegment.Value() , aCyl1.GetHandle())
  aEdge1OnSurf2 = BRepBuilderAPI_MakeEdge(aArc2.GetHandle() , aCyl2.GetHandle())
  aEdge2OnSurf2 = BRepBuilderAPI_MakeEdge(aSegment.Value() , aCyl2.GetHandle())
  print dir(aEdge1OnSurf1)
  threadingWire1 = BRepBuilderAPI_MakeWire(aEdge1OnSurf1.Edge() , aEdge2OnSurf1.Edge())
  threadingWire2 = BRepBuilderAPI_MakeWire(aEdge1OnSurf2.Edge() , aEdge2OnSurf2.Edge())


  BRepLib().BuildCurves3d(threadingWire1.Wire())
  BRepLib().BuildCurves3d(threadingWire2.Wire())

  # Create Threading
  aTool = BRepOffsetAPI_ThruSections(True)

  aTool.AddWire(threadingWire1.Wire())
  aTool.AddWire(threadingWire2.Wire())
  aTool.CheckCompatibility(False)

  myThreading = aTool.Shape()

  # Izdelava sestava
  aRes = TopoDS_Compound()

  aBuilder = BRep_Builder()
  aBuilder.MakeCompound (aRes)

  aBuilder.Add (aRes, myBody.Shape())
  aBuilder.Add (aRes, myThreading)

  # Izris oblike
  show_bottle(aPnt1)

def draw_bottle(event=None):
  # Definiranje razdalj: širina, dolžina, višina
  myWidth = 50.0
  myThickness = 30.0
  myHeight = 70.0
  # Define Points
  define_points(myWidth, myThickness, myHeight)
  
if __name__ == '__main__':
  # OCC.Display.SimpleGui.init_display() returns multiple
  # values which are assigned here
  display, start_display, add_menu, add_function_to_menu = \
  init_display()
  draw_bottle() #kličemo podprogram za izris bottle
  start_display()

Izris CAD kocke

## Izdelava kocke

from OCC.Display.SimpleGui import *
from OCC.BRepPrimAPI import *
from OCC.gp import *
from OCC.GC import *
from OCC.BRepBuilderAPI import *
#from OCC.TopoDS import *

display, start_display, add_menu, add_function_to_menu = init_display()

#Definiranje točk v prostoru
aPnt1 = gp_Pnt(0 , 0 , 0)
aPnt2 = gp_Pnt(10 , 0, 0)
aPnt3 = gp_Pnt(10 , 10 , 0)
aPnt4 = gp_Pnt(0, 10 , 0)

#Izdelava segmentov--definiranje geometrije
aSegment1 = GC_MakeSegment(aPnt1 , aPnt2)
aSegment2 = GC_MakeSegment(aPnt2 , aPnt3)
aSegment3 = GC_MakeSegment(aPnt3 , aPnt4)
aSegment4 = GC_MakeSegment(aPnt4 , aPnt1)

#Izdelava robov -- definiranje topologije
aEdge1 = BRepBuilderAPI_MakeEdge(aSegment1.Value())
aEdge2 = BRepBuilderAPI_MakeEdge(aSegment2.Value())
aEdge3 = BRepBuilderAPI_MakeEdge(aSegment3.Value())
aEdge4 = BRepBuilderAPI_MakeEdge(aSegment4.Value())

#Povezovanje robov v mrežo
aWire = BRepBuilderAPI_MakeWire(aEdge1.Edge() , aEdge2.Edge() ,\
                 aEdge3.Edge(), aEdge4.Edge())

#Telo: Iz profila se izdela telo
myFaceProfile = BRepBuilderAPI_MakeFace(aWire.Wire())

aPrismVec = gp_Vec(0 , 0 , 10)

myBody = BRepPrimAPI_MakePrism(myFaceProfile.Face() , aPrismVec).Shape()

display.DisplayShape(myBody)
start_display()

Izris CAD prizme

## Izdelava prizme --primer bottle

from OCC.Display.SimpleGui import *
from OCC.BRepPrimAPI import *
from OCC.gp import *
from OCC.GC import *
from OCC.BRepBuilderAPI import *
from OCC.TopoDS import *

display, start_display, add_menu, add_function_to_menu = init_display()

myWidth = 50.0
myThickness = 30.0
myHeight = 70.0

#Definiranje začetnih točk
aPnt1 = gp_Pnt(-myWidth / 2. , 0 , 0)
aPnt2 = gp_Pnt(-myWidth / 2. , -myThickness / 4. , 0)
aPnt3 = gp_Pnt(0 , -myThickness / 2. , 0)
aPnt4 = gp_Pnt(myWidth / 2. , -myThickness / 4. , 0)
aPnt5 = gp_Pnt(myWidth / 2. , 0 , 0)

#Izdelava segmentov--definiranje geometrije
aArcOfCircle = GC_MakeArcOfCircle(aPnt2,aPnt3 ,aPnt4)
aSegment1 = GC_MakeSegment(aPnt1 , aPnt2)
aSegment2 = GC_MakeSegment(aPnt4 , aPnt5)

#Izdelava robov -- definiranje topologije
aEdge1 = BRepBuilderAPI_MakeEdge(aSegment1.Value())
aEdge2 = BRepBuilderAPI_MakeEdge(aArcOfCircle.Value())
aEdge3 = BRepBuilderAPI_MakeEdge(aSegment2.Value())

#Povezovanje robov v mrežo
aWire = BRepBuilderAPI_MakeWire(aEdge1.Edge() , aEdge2.Edge() ,\
                 aEdge3.Edge())

#Izdelava celotnega profila - mirror
xAxis = gp_OX()
aTrsf = gp_Trsf()
aTrsf.SetMirror(xAxis)
aBRepTrsf = BRepBuilderAPI_Transform(aWire.Shape() , aTrsf)
aMirroredShape = aBRepTrsf.Shape()
aMirroredWire = TopoDS_wire(aMirroredShape)
mkWire = BRepBuilderAPI_MakeWire()
mkWire.Add(aWire.Wire())
mkWire.Add(aMirroredWire)
myWireProfile = mkWire.Wire()

#Telo: Iz profila se izdela telo
myFaceProfile = BRepBuilderAPI_MakeFace(myWireProfile)
aPrismVec = gp_Vec(0 , 0 , myHeight)
myBody = BRepPrimAPI_MakePrism(myFaceProfile.Face() , aPrismVec).Shape()

display.DisplayShape(myBody)
start_display()

Povzetek prve vaje

Prikaz enostavnega izvoza STEP formata za eno obliko

# Vključimo knjižnico za izvoz STEP formata
from OCC.Utils.DataExchange.STEP import STEPExporter

from OCC.BRepPrimAPI import *

# Pripravimo enostaven CAD primer za izvoz v STEP format
my_box_shape = BRepPrimAPI_MakeBox(50,50,50).Shape() # Izdelava kocke

# Obliko my_box_shape izvozimo v STEP format
my_step_exporter = STEPExporter("result_export_single.stp") # Določitev imena file.a
my_step_exporter.add_shape(my_box_shape)
my_step_exporter.write_file()

Prikaz enostavnega izvoza STEP formata za več oblik

# Vključimo knjižnico za izvoz STEP formata
from OCC.Utils.DataExchange.STEP import STEPExporter

from OCC.BRepPrimAPI import *

# Pripravimo enostavna CAD primera za izvoz v STEP format
my_box_shape = BRepPrimAPI_MakeBox(50,50,50).Shape() # Izdelava kocke
my_sphere_shape = BRepPrimAPI_MakeSphere(20).Shape() # Izdelava krogle

# Obliki my_box_shape in my_sphere_shape izvozimo v STEP format
my_step_exporter = STEPExporter("result_export_multi.stp") # Določitev imena file.a
my_step_exporter.add_shape(my_box_shape)
my_step_exporter.add_shape(my_sphere_shape) #funkcijo ADD uporabimo za dodajanje oblik v STEP format
my_step_exporter.write_file()

Prikaz izvoza CAD modelov z barvami in layer.ji

# Vključimo knjižnico za izvoz STEP formata
from OCC.Utils.DataExchange.STEP import StepOCAF_Export

from OCC.BRepPrimAPI import *

# Pripravimo enostavna CAD primera za izvoz v STEP format
my_box_shape = BRepPrimAPI_MakeBox(50,50,50).Shape() # Izdelava kocke
my_sphere_shape = BRepPrimAPI_MakeSphere(20).Shape() # Izdelava krogle

# Export to STEP
my_step_exporter = StepOCAF_Export("result_export_multi_color_layer.stp") # Določitev imena file.a
my_step_exporter.set_color(1,0,0) # določitev barve (rdeča) -> RedGreenBlue paleta barv (RGB)
my_step_exporter.set_layer('red') # določitev layer.ja
my_step_exporter.add_shape(my_box_shape) # izbira oblike za izbrane parametre my_box_shape
my_step_exporter.set_color(0,1,0) 
my_step_exporter.set_layer('green')
my_step_exporter.add_shape(my_sphere_shape)
my_step_exporter.write_file()

Uporaba funkcije zaokrožitve, pozicioniranje valja na izbrano mesto, združevanje CAD modelov ter izvoz v STEP format

V naslednjem primeru so prikazane naslednje funkcije:

 • zaokrožitve
 • pozicioniranje elementa
 • združevanje CAD modelov
 • enostaven izvoz CAD modela v STEP format
##Copyright 2011 Simon Kulovec (simon.kulovec@lecad.si)
##This file is part of pythonOCC.

## Importanje razlicnih knjiznic

# Uporabniski vmesnik GUI
from OCC.Display.SimpleGui import *

# OpenCascade
from OCC.gp import *
from OCC.TopoDS import *
from OCC.GC import *
from OCC.BRepBuilderAPI import *
from OCC.BRepPrimAPI import *
from OCC.BRepFilletAPI import *
from OCC.BRepAlgoAPI import *
from OCC.Utils.Topology import *
from OCC.BRep import *
from OCC.Utils.DataExchange.STEP import STEPExporter

# OCC.Display.SimpleGui.init_display() returns multiple
# values which are assigned here
display, start_display, add_menu, add_function_to_menu = \
init_display()

# Definiranje spremenljivk
myWidth = 50.0
myThickness = 30.0
myHeight = 70.0

# Definiranje zacetnih tock
aPnt1 = gp_Pnt(-myWidth / 2. , 0 , 0)
aPnt2 = gp_Pnt(-myWidth / 2. , -myThickness / 4. , 0)
aPnt3 = gp_Pnt(0 , -myThickness / 2. , 0)
aPnt4 = gp_Pnt(myWidth / 2. , -myThickness / 4. , 0)
aPnt5 = gp_Pnt(myWidth / 2. , 0 , 0)

# Definiranje geometrije
aArcOfCircle = GC_MakeArcOfCircle(aPnt2,aPnt3 ,aPnt4)
aSegment1 = GC_MakeSegment(aPnt1 , aPnt2)
aSegment2 = GC_MakeSegment(aPnt4 , aPnt5)

# Definiranje topologije
aEdge1 = BRepBuilderAPI_MakeEdge(aSegment1.Value())
aEdge2 = BRepBuilderAPI_MakeEdge(aArcOfCircle.Value())
aEdge3 = BRepBuilderAPI_MakeEdge(aSegment2.Value())
aWire = BRepBuilderAPI_MakeWire(aEdge1.Edge() , aEdge2.Edge() ,\
                     aEdge3.Edge())

# Izdelava celotnega profila - mirror

xAxis = gp_OX()
aTrsf = gp_Trsf()
aTrsf.SetMirror(xAxis)
aBRepTrsf = BRepBuilderAPI_Transform(aWire.Shape() , aTrsf)
aMirroredShape = aBRepTrsf.Shape()
aMirroredWire = TopoDS_wire(aMirroredShape)
mkWire = BRepBuilderAPI_MakeWire()
mkWire.Add(aWire.Wire())
mkWire.Add(aMirroredWire)
myWireProfile = mkWire.Wire()

# Telo: Iz profila se izdela telo
myFaceProfile = BRepBuilderAPI_MakeFace(myWireProfile)
aPrismVec = gp_Vec(0 , 0 , myHeight)
myBody = BRepPrimAPI_MakePrism(myFaceProfile.Face() , aPrismVec)

# Telo: Dodamo zaokrozitve (fillet)
mkFillet = BRepFilletAPI_MakeFillet(myBody.Shape())
topology_traverser = Topo(myBody.Shape())
for aEdge in topology_traverser.edges(): #z uporabo for zanke iščemo robove na CAD modelu in jih zaokrožujemo s funkcijo mkFillet in združujemo z .Add
  mkFillet.Add(myThickness / 12. , aEdge) #velikost zaokrožitve myThickness / 12.
myBody = mkFillet.Shape() #vse zaokrožitve priključimo k prvotni obliki myBody

# Dodajanje grla na steklenico (valj)
neckLocation = gp_Pnt(0, 0, myHeight) #Določitev lokacije valja
neckNormal = gp_DZ() #smer normale, v katero bomo valj izvlekli
neckAx2 = gp_Ax2(neckLocation, neckNormal) 

myNeckRadius = myThickness / 4 #radij valja
myNeckHeight = myHeight / 10 # višina valja

mkCylinder = BRepPrimAPI_MakeCylinder(neckAx2 , myNeckRadius , \
                     myNeckHeight)
myNeck = mkCylinder.Shape();

myBody = BRepAlgoAPI_Fuse(myBody, myNeck) #dodajanje valja k obliki myBody

# Izdelava sestava
aRes = TopoDS_Compound() #Določitev spremenljivke za sestav
aBuilder = BRep_Builder()
aBuilder.MakeCompound (aRes)
aBuilder.Add (aRes, myBody.Shape()) #Dodajanje različnih oblik v sestav aRes

# Export to STEP ()
my_step_exporter = STEPExporter("export_step_file.stp") #Določevanje imena STEP file.a 
my_step_exporter.add_shape(aRes) #Dodajanje oblike v STEP file
my_step_exporter.write_file()

# Izris oblike
display.EraseAll()
print dir(display)
display.DisplayShape(aRes)

start_display()

Povzetek druge vaje

Izdelava CAD kocke z predhodno definiranimi točkami (Uporaba for zanke za generiranje točk, površin, mreže)

import sys
from OCC.Display.SimpleGui import *

from OCC.gp import gp_Pnt
from OCC.GC import GC_MakeSegment
from OCC.BRepBuilderAPI import \
 BRepBuilderAPI_MakeEdge, BRepBuilderAPI_MakeFace, BRepBuilderAPI_MakeWire,\
 BRepBuilderAPI_MakeShell, BRepBuilderAPI_MakeSolid
from OCC.BRep import BRep_Builder
from OCC.TopoDS import TopoDS_Shell, TopoDS_Solid
from OCC import StlAPI

mesh = {
 "vertices":[[-0.2,-0.2,0.2],[0.2,-0.2,0.2],[0.2,0.2,0.2],[-0.2,0.2,0.2],\
         [-0.2,-0.2,0.6000000000000001],[0.2,-0.2,0.6000000000000001],\
         [0.2,0.2,0.6000000000000001],[-0.2,0.2,0.6000000000000001]],
 "faces":[[3,2,1,0],[4,5,6,7],[7,6,2,3],[5,4,0,1],[6,5,1,2],[4,7,3,0]]
}

def main():

 vertices = [ gp_Pnt(p[0],p[1],p[2]) for p in mesh['vertices'] ]
 oFaces = []

 builder = BRep_Builder()
 shell = TopoDS_Shell()
 builder.MakeShell(shell)

 for face in mesh['faces']:
  edges = []
  face.reverse()
  for i in range(len(face)):
   cur = face[i]
   nxt = face[(i+1)%len(face)]
   segment = GC_MakeSegment(vertices[cur],vertices[nxt])
   edges.append(BRepBuilderAPI_MakeEdge(segment.Value()))

  wire = BRepBuilderAPI_MakeWire()
  for edge in edges:
   wire.Add(edge.Edge())

  oFace = BRepBuilderAPI_MakeFace(wire.Wire())

  builder.Add(shell, oFace.Shape())
  display.DisplayShape(shell)

if __name__ == '__main__':
  display, start_display, add_menu, add_function_to_menu = \
    init_display()
  main()
  start_display()

Branje vrednosti iz datoteke (input_file.dat) in generiranje CAD modela (Parametriziran CAD model)

Datoteka: input_file.dat

70 70 70

Programska koda (.py)

#Odpiranje datoteke input_file.dat, ter branje iz nje v izbrane spremenljivke
#Simon Kulovec
from OCC.Display.SimpleGui import *
from OCC.BRepPrimAPI import *

display, start_display, add_menu, add_function_to_menu = init_display()

#Branje iz datoteke: input_file.dat
f= open("input_file.dat", "r")
lines = f.readlines()
box0 = [] #Vektor v katerega shranjujemo prebrane vrednosti

#Stevilo prebranih vrstic je 1
for i in range(1): 
  x,y,z=[eval(s) for s in lines[i].split(" ")]
  box0.append(x)
  box0.append(y)
  box0.append(z)
  #Izpis prebranih vrednosti iz datoteke v terminal
  print "%4.1f %4.1f %4.1f " % ( box0[i], box0[i+1],\
                    box0[i+2])
f.close()


my_box = BRepPrimAPI_MakeBox(box0[0],box0[1],box0[2]).Shape()

display.DisplayShape(my_box)
start_display()

Prikaz izdelave kocke in uporaba funkcije krožnega izvleka

##Prikaz izdelave kocke in uporaba funkcije krožnega izvleka
##S.Kulovec, 2011

from OCC.gp import *
from OCC.BRepPrimAPI import *
from OCC.TopExp import *
from OCC.TopAbs import *
import OCC.TopoDS
from OCC.BRep import *
from OCC.Geom import *
from OCC.GCE2d import *
from OCC.Geom2d import *
from OCC.BRepLib import *
from OCC.BRepFeat import *

from OCC.Utils.Topology import Topo
from OCC.BRepBuilderAPI import *

import sys, time
from OCC.Display.SimpleGui import *
display, start_display, add_menu, add_function_to_menu = init_display()

S = BRepPrimAPI_MakeBox(400.,250.,300.).Shape()
faces = list(Topo(S).faces())
F1 = faces[2]
surf = BRep_Tool_Surface(F1)
Pl = Handle_Geom_Plane_DownCast(surf)

D = gp.gp_OX()

MW1 = BRepBuilderAPI_MakeWire() 
p1 = gp_Pnt2d(100.,100.)
p2 = gp_Pnt2d(200.,100.)
aline = GCE2d_MakeLine(p1,p2).Value()
MW1.Add(BRepBuilderAPI_MakeEdge(aline,surf,0.,p1.Distance(p2)).Edge())

p1 = gp_Pnt2d(200.,100.)
p2 = gp_Pnt2d(150.,200.)
aline = GCE2d_MakeLine(p1,p2).Value()
MW1.Add(BRepBuilderAPI_MakeEdge(aline,surf,0.,p1.Distance(p2)).Edge())

p1 = gp_Pnt2d(150.,200.)
p2 = gp_Pnt2d(100.,100.)
aline = GCE2d_MakeLine(p1,p2).Value()
MW1.Add(BRepBuilderAPI_MakeEdge(aline,surf,0.,p1.Distance(p2)).Edge())

MKF1 = BRepBuilderAPI_MakeFace() 
MKF1.Init(surf,False)
MKF1.Add(MW1.Wire())
FP = MKF1.Face()
BRepLib_BuildCurves3d(FP)
MKrev = BRepFeat_MakeRevol(S,FP,F1,D,1,True)
F2 = faces[4]
MKrev.Perform(F2)
display.EraseAll()
display.DisplayShape(MKrev.Shape())

start_display()

Napotki

Q: Zanima me kako se v PythonOCC dela luknje oz izvrtine(ali izreze). Katere funkcije se uporablja?

A: Podobno kot fuse je za izreze cut.

import OCC.Utils.Construct as construct
drzalo = construct.boolean_fuse(roka,nosilec) #celoten sestav
drzalo = construct.boolean_cut(drzalo, izvrtina)

Boolove operacije.

Attachments (11)