Changes between Version 83 and Version 84 of python


Ignore:
Timestamp:
Oct 17, 2015, 6:00:26 PM (5 years ago)
Author:
mprotic
Comment:

Dodano poglavje o stringih

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • python

  v83 v84  
  165165Poznamo še druge vrste operatorjev:
  166166 - Prireditveni operatorji ( +=, -=, /=, ...)
  167  - Boolovi operatorji (True/False)
  168  - Primerjalni opearatorji (==, !=, <, >, >=, <=)
   167 - Boolovi operatorji (not, and, or, is, ... )
   168 - Primerjalni operaratorji (==, !=, <, >, >=, <=)
  169169{{{
  170170#!python
   
  212212}}}
  213213
   214
   215== STRINGI ==
   216Stringi so, skupek znakov ujeti med enojne ali dvojne narekovaje.
   217
   218=== Združevanje stringov ===
   219V angleščini, združevanje stringov z operatorjem "+" imenujemo "concatenation".
   220{{{
   221#!python
   222hello = "Hello"
   223world = 'World'
   224
   225hello_world = hello + ' ' + world
   226print(hello_world)
   227}}}
   228
   229=== Multiplikacija stringov ===
   230Python pozna množenje stringov s številom. na tak način multipliciramo string poljubno-krat.
   231{{{
   232#!python
   233hello = "hello"
   234ten_of_hellos = hello * 10
   235print(ten_of_hellos)
   236}}}
   237
   238=== Indeksiranje stringov ===
   239Do nekega poljubnega znaka stringa lahko dostopamo, če poznamo pozicijo tega znaka v stringu. To bomo pokazali na naslednjem primeru. Pri tem moramo biti pozorni na to, da Python šteje on 0 naprej !
   240{{{
   241#!python
   242python = "Python"
   243print("h " + python[3])     # Opomba: indeksiranje stringa se prične z 0
   244
   245p_crka = python[0]
   246print(p_crka)
   247}}}
   248
   249V primeru (zelo) dolgih stringov se velikokrat izkaže za uporabno tako imenovano NEGATIVNO INDEKSIRANJE. Na tak način lahko štejemo pozicije znakov od konca striga proti začetku.
   250{{{
   251#!python
   252dolg_string = "This is a very long string!"
   253klicaj = long_string[-1]
   254print(klicaj)
   255}}}
   256
   257=== Rezanje stringa (ang. "slicing") ===
   258Rezanje strnga uporabljamo zato, da bi iz stringa dobili poljubni skupek znakov. Sintaksa rezanja je podobna tisti od indeksiranja.
   259{{{
   260#!python
   261x = "Monty Python"
   262monty = x[:5]      # ta zapis je enak x[0:5]. Torej, tako 1., kot tudi 2. indeks lahko izpustimo
   263print(monty)
   264
   265python = x[6:]
   266print(python)
   267}}}
   268
   269=== "in" operator ===
   270Da bila lahko preverili, če neki string vsebuje specifični znak/črko/podstring uporabljamo omenjeni operator.
   271{{{
   272#!python
   273x = "ime spremenljivke"
   274print("ime" in x) # Izpise direktno boolovo vrednost izraza
   275
   276y = "spremenljivke" in x
   277print(y)
   278}}}
   279
   280=== Funkcija "len()" ===
   281Funcijo len() uporabljamo, da bi ugotovili koliko znakov poljubni string vsebuje.
   282{{{
   283#!python
   284# -*- coding: utf-8 -*-
   285# Izpis prve polovice stringa x
   286
   287x = '''
   288To je zelo dolg string,
   289katerega omejujejo trojni
   290narekovaji
   291'''
   292
   293print(x[int(len(x)/2)]) # Opomba: Ugotovite zakaj je bilo v tem primeru uporabiti funkcijo int() in pa kako še bi lahko
   294                        # prišli do istega rezultata brez funcije int() ?
   295}}}
   296
   297=== Izničevanje prvotne funcije narekovajev ===
   298Z znakom "\" (backslash) lahko narekovaje uporabimo le kot neki znak, kjer nas njihova funkcija, da definirajo string ne "omejuje" več.
   299{{{
   300#!python
   301print('The name of this ice-cream is "Sweeet\'n\'Tasty"')
   302}}}
   303
   304=== Osnovne metode s stringi ===
   305Python ima številne funkcije za operiranje s tringi. Te funcije so shranjene v knjižnici stringa. Vse te funcije so ŽE vgrajene v vsak string. Te funcije oz. včasih znane tudi kot metode (ker so funcije definirane v razredi. Več o tem kasneje) lahko uporabimo tako, da spremenljivki stringa dodamo "." in nato še metodo. Do vseh možnih metod lahko v PyCharmu dostopamo tako, da se postavimo za "." in izvedemo ukaz "Ctrl" + "Space". Sicer nam vse te možnosti PYCharm večinom že sproti prikazuje.
   306Mogoče je smotrno omeniti še to, da vse te funcije osnovnega stringa NE SPREMENIJO, temveč le vrnejo NOV string, kateri je bil modoficiran.
   307{{{
   308#!python
   309# -*- coding: utf-8 -*-
   310monty_python = "Monty Python"
   311print(monty_python)
   312
   313print(monty_python.upper())    # Primer, kako lahko osnovni string
   314                               # zapišemo z velikimi črkami
   315print(monty_python[3].lower())
   316}}}
   317
   318=== Formatiranje stringa ===
   319Da bi lahko združevali string s spremenljivkami oz. njihovimi vrednostmi uporabljamo "%" operator (v ang. "modulo" operator).
   320{{{
   321#!python
   322x = 8
   323y = 8.77
   324ime = "Andrej"
   325print("%s ima %d let. Danes se je v soli \nucil o decimalnih stevilih in je izracunal,\nda ima na danasnji dan natanko %.3f let." % (ime, x, y))
   326}}}
  214327
  215328== Kontrolni ukazi ==