Changes between Version 7 and Version 8 of opengl-intro


Ignore:
Timestamp:
Feb 12, 2009, 1:12:52 PM (12 years ago)
Author:
msitar
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • opengl-intro

  v7 v8  
  104104minimalnega programa, ki nariše črto, je naslednji:
  105105
  106 {\scriptsize\begin{verbatim}
  107 subroutine display
  108 include 'GL/fgl.h'
  109 implicit none
  110 call fglClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT)
  111 call fglColor3f(1.0, 0.4, 1.0)
  112 call fglBegin(GL_LINES)
  113 call fglVertex2f(0.1,0.1)
  114 call fglVertex3f(0.8,0.8,1.0)
  115 call fglEnd
  116 call fglFlush
  117 end
  118 
  119 program crta
  120 external display
  121 include 'GL/fglut.h'
  122 call fglutInit
  123 call fglutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE + GLUT_RGB)
  124 call fglutCreateWindow('Fortran GLUT program')
  125 call fglutDisplayFunc(display)
  126 call fglutMainLoop
  127 end
  128 \end{verbatim}
   106
   107{{{
   108#!c
   109#include <GL/glut.h>
   110
   111void display()
   112{
   113  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
   114  glColor3f(1.0, 0.4, 1.0);
   115  glBegin(GL_LINES);
   116  glVertex2f(0.1, 0.1);
   117  glVertex3f(0.8, 0.8, 1.0);
   118  glEnd();
   119  glFlush();
  129120}
   121
   122int main(int argc, char *argv[])
   123{
   124  glutInit(&argc,argv);
   125  glutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE | GLUT_RGB);
   126  glutCreateWindow("C GLUT program");
   127  glutDisplayFunc(display);
   128  glutMainLoop();
   129  return 0;
   130}
   131}}}
   132
  130133   
  131 Fortranski program je sestavljen iz dveh delov: glavnega programa
  132 \texttt{crta} in podprograma display. Z ukazom \texttt{fglutInit}
   134C program je sestavljen iz dveh delov: glavnega programa
   135''main'' in podprograma ''display''. Z ukazom ''glutInit''
  133136inicializiramo GLUT knjižnico podprogramov. Sledi zahteva po vrsti
  134 okna. S konstantama GLUT\_SINGLE in GLUT\_RGB povemo, da želimo
   137okna. S konstantama GLUT_SINGLE in GLUT_RGB povemo, da želimo
  135138okno z eno ravnino tribarvnega RGB prostora.  spremenljivka
  136 \texttt{window} hrani številko okna, ki jo naredi
  137 \texttt{fglutCreateWindow} in hkrati pove OS, kakšen naj bo napis
   139''window'' hrani številko okna, ki jo naredi
   140''glutCreateWindow'' in hkrati pove OS, kakšen naj bo napis
  138141na oknu. Okenskemu sistemu moramo še dopovedati, katere dogodke bo
  139142program prestrezal. Za podani primer je to le prikaz vsebine okna. S
  140 klicem podprograma \texttt{fglutDisplayFunc} prijavimo OS, da naj
   143klicem podprograma ''glutDisplayFunc'' prijavimo OS, da naj
  141144pošilja sporočila za izris, knjižnici GLUT pa s tem
  142145dopovemo, da ob zahtevi za ponovni izris pokliče podprogram
  143 \texttt{display}.
  144 
  145 Zadnji klic v glavnem programu je vedno \texttt{fglutMainLoop}. Ta
  146 podprogram se konča le takrat se konča celoten program. Kot že
   146''display''.
   147
   148Zadnji klic v glavnem programu je vedno ''glutMainLoop''. Ta
   149podprogram se konča le takrat, ko se konča celoten program. Kot že
  147150ime podprograma govori, je to glavna zanka programa, v kateri GLUT
  148151sistematično sprejema sporočila in kliče naše
  149152podprograme za dogodke. V podanem primeru je to le en tip dogodkov, ki
  150 je tudi najbolj uporaben - \texttt{display}. Ostale tipe dogodkov pa
  151 \texttt{fglutMainLoop} obdeluje na privzeti način, ki je lahko
   153je tudi najbolj uporaben - ''display''. Ostale tipe dogodkov pa
   154''glutMainLoop'' obdeluje na privzeti način, ki je lahko
  152155preprosto ignoriranje sporočila ali pa klicanje vgrajenega
  153156podprograma, ki obdela sporočilo. Izgled glavnega programa je tako
  154 običajno zelo podoben za vse tipe GLUT programov v katerem si
   157običajno zelo podoben za vse tipe GLUT programov, v katerem si
  155158sledijo ukazi v naslednjem zaporedju:
  156 \begin{enumerate}
  157 \item Vključi definicije konstant \texttt{GLUT} z ukazom
  158   \texttt{include 'GL/glut.h'}
  159 \item Dopovej Fortranu, da so imena, kot je npr. \texttt{display},
  160   podprogrami in ne spremenljivke. To se naredi z ukazom \texttt{external}
  161 \item Inicializiraj GLUT
  162 \item Nastavi parametre okna (položaj, velikost, tip, bitne
   159
   160  '''1.''' Vključi definicije konstant ''GLUT'' z ukazom
   161  ''include 'GL/glut.h' ''
   162
   163  {{{
   164  2. Dopovej Fortranu, da so imena, kot je npr. ''display'',
   165  podprogrami in ne spremenljivke. To se naredi z ukazom ''external''
   166  }}}
   167
   168  '''2.''' Inicializiraj GLUT
   169
   170  '''3.''' Nastavi parametre okna (položaj, velikost, tip, bitne
  163171  ravnine, pomnilnik)
  164 \item Naredi okno in ga poimenuj
  165 \item Prijavi podprograme, ki jih bo program izvajal ob
  166   dogodkih. Obvezno prestrezanje je le za \emph{display}. Ostali so poljubni.
  167 \item Nastavi lastnosti OpenGL stroja. To so običajno ukazi
  168   \texttt{fglEnable} ali pa kakšna nastavitev luči, materialov
   172
   173  '''4.''' Naredi okno in ga poimenuj
   174
   175  '''5.''' Prijavi podprograme, ki jih bo program izvajal ob
   176  dogodkih. Obvezno prestrezanje je le za ''display''. Ostali so poljubni.
   177
   178  '''6.''' Nastavi lastnosti OpenGL stroja. To so običajno ukazi
   179  ''glEnable'' ali pa kakšna nastavitev luči, materialov
  169180  in obnašanja GL stroja. V tem področju se običajno
  170181  nastavi tudi ostale spremenljivke, ki niso neposredno vezane na
  171182  OpenGL, ampak na samo delovanje programa, ki poleg prikaza dela
  172183  še kaj drugega.
  173 \item Zadnji je klic \texttt{fglutMainLoop}, iz katerega se program
   184
   185  '''7.''' Zadnji je klic ''glutMainLoop'', iz katerega se program
  174186  vrne, ko zapremo okno. Ob tem glavni program konča.
  175 \end{enumerate}
  176 
  177 
  178 \subsection{Izris v jeziku OpenGL}
  179 V podprogramu \texttt{display} se morajo torej nahajati ukazi, ki
   187
   188== Izris v jeziku OpenGL ==
   189
   190V podprogramu ''display'' se morajo torej nahajati ukazi, ki
  180191nekaj narišejo v okno. To so ukazi v jeziku OpenGL ali krajše
  181192v jeziku GL. Vsi podprogrami ali funkcije v GL imajo predpono pri
  182 imenu \emph{gl} oziroma za Fortran \emph{fgl}. Te predpone so potrebne
   193imenu ''gl'' oziroma za Fortran ''fgl''. Te predpone so potrebne
  183194zaradi možnega prekrivanja z imeni v drugih knjižnicah in
  184195jezikih. Za razumevanje jezika se lahko funkcije razlaga brez teh
  185196predpon, saj je OpenGL koncipiran tako, da so tipi argumentov za vse
  186197jezike podobni. Za posamezen jezik se predpostavi prefiks (za Fortran
  187 je to \texttt{fgl}, za C pa \texttt{gl})
  188 
  189 Podprogram \texttt{display} torej skrbi za izris vsebine okna. Z
  190 ukazom \emph{Clear} se briše celotno področje okna.  Kaj
   198je to ''fgl'', za C pa ''gl'')
   199
   200Podprogram ''display'' torej skrbi za izris vsebine okna. Z
   201ukazom ''Clear'' se briše celotno področje okna.  Kaj
  191202konkretno se briše povemo z argumentom. V našem primeru je to
  192 \texttt{GL\_COLOR\_BUFFER\_BIT}, kar pomeni brisanje vseh točk v
   203''GL_COLOR_BUFFER_BIT'', kar pomeni brisanje vseh točk v
  193204barvnem pomnilniku.
  194205
  195 Z ukazom \emph{Color} se nastavi trenutna barva grafičnih
   206Z ukazom ''Color'' se nastavi trenutna barva grafičnih
  196207gradnikov, ki se bodo izrisovali v nadaljnih ukazih. Kot argument se
  197208podaja barva v RGB komponentah. Običajno imajo GL ukazi na koncu
   
  199210podprograma. To je običaj za skoraj vse jezike. Tako imamo za
  200211Fortran in za C pri podprogramih, kot končnico imena še oznako o
  201 številu argumentov in tip argumentov. Podprogram \emph{fglColor3f}
  202 torej pomeni, da zahteva podprogram tri argumente tipa \texttt{float},
  203 kar je ekvivalentno v fortranu tipu \emph{real} ali \texttt{real*4}.
   212številu argumentov in tip argumentov. Podprogram ''glColor3f''
   213torej pomeni, da zahteva podprogram tri argumente tipa ''float'',
   214kar je ekvivalentno v fortranu tipu ''real'' ali ''real*4''.
  204215Najbolj uporabljane GL ukaze lahko torej podamo z različnimi tipi
  205216argumentov za isti ukaz. Izbor tipa argumentov je odvisen od
  206217programerja in njegovih zahtev. Tako so argumenti za isto funkcijo
  207218izbrani glede na priročnost. Za podani primer imamo ukaz
  208 \emph{Vertex} v dveh oblikah in isti tip argumentov. \texttt{Vertex2f}
   219''Vertex'' v dveh oblikah in isti tip argumentov. ''Vertex2f''
  209220pomeni, da podajamo kordinate vozlišča z dvema argumentoma.
  210221Tipi argumentov (končnic) so naslednji:
  211 \begin{description}
  212 \item[f] V jeziku C float in real ali real*4 za Fortran
  213 \item[d] double za C in real*8 za Fortran
  214 \item[i] integer
  215 \item[s] short integer v C-ju ali integer*2 za F
  216 \end{description}
   222
   223'''f''' V jeziku C float in real ali real*4 za Fortran
   224
   225'''d''' double za C in real*8 za Fortran
   226
   227'''i''' integer
   228
   229'''s''' short integer v C-ju ali integer*2 za F
   230
  217231Namesto fiksiranega števila argumentov obstajajo tudi funkcije, ki
  218232imajo podan argument v obliki vektorja. Za to se uporabi končnica
  219 \texttt{v}. Nekaj primerov končnic:
  220 \begin{description}
  221 \item[3f] Sledijo trije argumenti realnih števil
  222 \item[3i] Sledijo trije argumenti celih števil
  223 \item[3fv] Sledi vektor treh realnih števil
  224 \end{description}
  225 
  226 Ker je GL v osnovi 3D pomeni, da so argumenti če sta podani le dve
  227 koordinati $x$ in $y$ v ravnini $z=0$. Torej je to ekvivalentno klicu
  228 podprograma \emph{Vertex(x, y, 0)}. V našem primeru imamo
   233''v''. Nekaj primerov končnic:
   234
   235'''3f''' Sledijo trije argumenti realnih števil
   236
   237'''3i''' Sledijo trije argumenti celih števil
   238
   239'''3fv''' Sledi vektor treh realnih števil
   240
   241Ker je GL v osnovi 3D, pomeni, da so argumenti, če sta podani le dve
   242koordinati ''x'' in ''y'' v ravnini ''z=0''. Torej je to ekvivalentno klicu
   243podprograma ''Vertex(x, y, 0)''. V našem primeru imamo
  229244tudi nastavitev vozlišča z ukazom
  230 \texttt{Vertex3f(0.8,0.8,1.0)}, ki podaja vse tri koordinate v
  231 prostoru. Koordinata $z=1$ je torej podana, vendar je zaradi
   245''Vertex3f(0.8,0.8,1.0)'', ki podaja vse tri koordinate v
   246prostoru. Koordinata ''z=1'' je torej podana, vendar je zaradi
  232247privzetega začetnega ortografskega pogleda v prostor ravnine (x,y)
  233 koordinata $z$ po globini neopazna. če pa bi bila projekcija
   248koordinata ''z'' po globini neopazna. Če pa bi bila projekcija
  234249perspekvivna in ne ortogonalna, bi opazili tudi vpliv
  235 koordinate $z$. Raznolikost tipov argumentov se pokaže ravno pri
   250koordinate ''z''. Raznolikost tipov argumentov se pokaže ravno pri
  236251podajanju vozlišč, saj obstajajo naslednjji podprogrami:
  237 \emph{glVertex2d, glVertex2f, glVertex2i, glVertex2s, glVertex3d,
  238   glVertex3f, glVertex3i, glVertex3s, glVertex4d, glVertex4f,
  239   glVertex4i, glVertex4s, glVertex2dv, glVertex2fv, glVertex2iv,
  240   glVertex2sv, glVertex3dv, glVertex3fv, glVertex3iv, glVertex3sv,
  241   glVertex4dv, glVertex4fv, glVertex4iv, glVertex4sv}. In vse to za
   252''glVertex2d, glVertex2f, glVertex2i, glVertex2s, glVertex3d,
   253glVertex3f, glVertex3i, glVertex3s, glVertex4d, glVertex4f,
   254glVertex4i, glVertex4s, glVertex2dv, glVertex2fv, glVertex2iv,
   255glVertex2sv, glVertex3dv, glVertex3fv, glVertex3iv, glVertex3sv,
   256glVertex4dv, glVertex4fv, glVertex4iv, glVertex4sv''. In vse to za
  242257en sam ukaz.
  243258
   
  246261in hitrejše kode. V jeziku C++ ali Java, ki pa sam dodaja ustrezne
  247262argumente k imenom funkcij, pa bi lahko obstajal le en podprogram (npr.
  248 \emph{glVertex}), jezik pa bi sam dodal ustrezne končnice in s tem
   263''glVertex''), jezik pa bi sam dodal ustrezne končnice in s tem
  249264klical ustrezno funkcijo.
  250265
  251266Izris grafičnih elementov risbe se v GL podaja med ukazoma
  252 \emph{glBegin} in \emph{glEnd}.  Predmet risanja podamo kot argument v
  253 ukazu \texttt{Begin}. Na splošno velja, da funkcije brez končnic
  254 zahtevajo en sam argument s konstanto, ki je podana v \emph{header}
  255 datoteki s končnico \texttt{.h} in se vključuje za začetek
  256 programske enote s stavkom \texttt{include 'GL/fgl.h'}. Za fortran je
   267''glBegin'' in ''glEnd''.  Predmet risanja podamo kot argument v
   268ukazu ''Begin''. Na splošno velja, da funkcije brez končnic
   269zahtevajo en sam argument s konstanto, ki je podana v ''header''
   270datoteki s končnico ''.h'' in se vključuje za začetek
   271programske enote s stavkom ''#include <GL/glut.h>''. Za Fortran je
  257272programska enota vsak podprogram, zato moramo pri vsakem
  258273podprogramu, ki uporablja te konstante, na začetku dopisati
  259 še vključevanje teh konstant. Za C je modul \emph{.c}
   274še vključevanje teh konstant. Za C je modul ''.c''
  260275datoteka, in ni potrebno vključevanje definicij konstant za vsak
  261276podprogram, kot je to nujno za Fortran.
  262277
  263 Vse te GL konstante, ki so napisane v \emph{fgl.h} in \emph{fglu.h}
  264 imajo standardno predpono \texttt{GL\_} in je za vse jezike
   278Vse te GL konstante, ki so napisane v ''gl.h'' in ''glu.h''
   279imajo standardno predpono ''GL_'' in je za vse jezike
  265280enoznačen. Ker pa Fortran ne zahteva deklaracje spremenljivk in
  266281ima implicitno definirane tipe je prav možno, da se zatipkamo pri
  267282imenu konstante, kar za Fortran pomeni realno številko z
  268283vrednostjo 0.0. Da se izognemo takim težavam, se priporoča
  269 ukaz \emph{implicit none}, s katerim izključimo predpostavljene
   284ukaz ''implicit none'', s katerim izključimo predpostavljene
  270285tipe in moramo za vsako spremenljivko povedati, kakšnega tipa je.
  271286žal pa F77 ne omogoča prototipov tako, da je še vedno
  272287potrebna pazljivost, kakšne tipe podajamo kot argumente
  273 podprogramom. Posebno to velja za podprograme \emph{GLU}, ki
   288podprogramom. Posebno to velja za podprograme ''GLU'', ki
  274289običajno nimajo tako razvejanih možnosti argumentov, kot
  275 knjižnica \emph{GL}.
  276 
  277 Zadnji ukaz \texttt{glFlush} dopove GL stroju naj vse te ukaze, ki jih
   290knjižnica ''GL''.
   291
   292Zadnji ukaz ''glFlush'' dopove GL stroju naj vse te ukaze, ki jih
  278293je sprejel do sedaj, spravi iz svojih internih pomnilnikov v okno
  279294okenskega sistema. Ker imamo v našem primeru le enostaven izris,
  280295smo se odločili le za en slikovni pomnilnik
  281 (\texttt{GLUT\_SINGLE}), ki je primeren le za statične slike. Za
   296(''GLUT\_SINGLE''), ki je primeren le za statične slike. Za
  282297aplikacije pri katerih se vsebina zaslona pogosto spreminja, je
  283298primerneje uporabiti okno z dvema grafičnima pomnilnikoma
  284 \texttt{GLUT\_DOUBLE}. Prednost slednjega je v tem, da v en pomnilnik
   299''GLUT\_DOUBLE''. Prednost slednjega je v tem, da v en pomnilnik
  285300rišemo, drugega pa prikazujemo. Rišemo v ravnino, ki je v ozadju.
  286301Ob koncu risanja pa le zamenjamo ravnini. Ker pa je to odvisno od
  287 sistema se ukaz za zamenjavo risalnih ravnin imenuje
  288 \texttt{glutSwapBuffers}. Prednost takega načina se pokaže pri
   302sistema, se ukaz za zamenjavo risalnih ravnin imenuje
   303''glutSwapBuffers''. Prednost takega načina se pokaže pri
  289304animacijah.
  290305
  291306= Geometrijski primitivi =
   307
  292308Uporabiti je mogoče le enostavne primitive.  To pa predvsem zaradi
  293309zahtevane hitrosti in enostavosti izdelave strojnega pospeševanja.
  294310Ločimo tri vrste teh enostavnih primitivov:
  295 \begin{itemize}
  296 \item točke ali pike
  297 \item črte
  298 \item ploskvice konveksnega tipa
  299 \end{itemize}
   311
   312 * točke ali pike
   313
   314 * črte
   315
   316 * ploskvice konveksnega tipa
   317
   318
  300319Bolj zahtevne predstavitve izvedemo z kombiniranjem teh primitivov. Tako
  301320krivulje različnih tipov aproksimiramo z lomljenkami, površine
  302321pa s ploskvicami. Za najbolj razširjene kompleksne tipe se že
  303 nahajajo podprogrami v knjižnici \emph{GLU}. Obstajajo tudi
   322nahajajo podprogrami v knjižnici ''GLU''. Obstajajo tudi
  304323možnosti sestavljenih enostavnih gradnikov za črte in
  305324ploskvice. Za črte poznamo tako naslednje možnosti:
  306 \begin{description}
  307 \item[GL\_LINES] Pari vozlišč podajajo posamezne segmente
  308 \item[GL\_LINE\_STRIP] Zaporedje povezanih vozlišč podaja
   325
   326  '''GL_LINES''' Pari vozlišč podajajo posamezne segmente
   327
   328  '''GL_LINE_STRIP''' Zaporedje povezanih vozlišč podaja
  309329  lomljenko
  310 \item[GL\_LINE\_LOOP] Lomljenka se zaključi tako, da poveže
   330
   331  '''GL_LINE_LOOP''' Lomljenka se zaključi tako, da poveže
  311332  prvo in zadnje vozlišče.
  312 \end{description}
  313 Konstante so podane kot argument za podprogram \emph{Begin}. Za
   333
   334Konstante so podane kot argument za podprogram ''Begin''. Za
  314335ploskve se podaja več točk. Najenostavnejše ploskve so
  315336trikotniki. Možni so še ravninski štirikotniki in konveksni
  316337ravninski mnogokotniki. Enostavne elemente lahko podajamo tudi v
  317338pasovih in trikotnike v pahljačah:
  318 \begin{description}
  319 \item[GL\_TRIANGLES] Tri vozlišča za en trikotnik
  320 \item[GL\_TRIANGLE\_STRIP] Pas trikotnikov. Tri vozlišča za
   339
   340  '''GL_TRIANGLES''' Tri vozlišča za en trikotnik
   341
   342  '''GL_TRIANGLE_STRIP''' Pas trikotnikov. Tri vozlišča za
  321343  prvi in nato vsako nadaljnje vozlišče k prejšnjemo
  322   trikotniku doda nov trikotnik.
  323 \item[GL\_TRIANGLE\_FAN] Pahljača: vsako dodatno vozlišče
   344  trikotniku doda nov trikotnik.
   345 
   346  '''GL_TRIANGLE_FAN''' Pahljača: vsako dodatno vozlišče
  324347  naredi dodaten trikotnik v smislu dežnika.
  325 \item[GL\_QUADS] Ravninski štirikotnik se podaja s štirimi
   348
   349  '''GL_QUADS''' Ravninski štirikotnik se podaja s štirimi
  326350  vozlišči.
  327 \item[GL\_QUAD\_STRIP] Dodatni štirikotniki gradijo pas z
   351
   352  '''GL_QUAD_STRIP''' Dodatni štirikotniki gradijo pas z
  328353  dodajanjem parov vozlišč.
  329 \item[GL\_POLYGON] En sam konveksni mogokotnik poljubnega števila
  330   vozlišč.
  331 \end{description}
  332 Za nesestavljeni tipe gradnikov lahko med \emph{Begin} in \emph{End}
   354
   355  '''GL_POLYGON''' En sam konveksni mogokotnik poljubnega števila
   356  vozlišč.
   357 
   358Za nesestavljeni tipe gradnikov lahko med ''Begin'' in ''End''
  333359podamo tudi več vozlišč. Tip gradnika se pri pri tem
  334 avtomatsko ponovi. Med \emph{Begin} in \emph{End} se lahko uporabljajo
  335 še ukazi za barvo \emph{glColor} in normale \emph{glNormal}. Ti
   360avtomatsko ponovi. Med ''Begin'' in ''End'' se lahko uporabljajo
   361še ukazi za barvo ''glColor'' in normale ''glNormal''. Ti
  336362ukazi nastavljajo trenutno stanje, ki velja za vsa naslednja
  337363vozlišča. Primer podprograma za prikaz enega trikotnika v
  338364ravnini je naslednji:
  339 {\scriptsize
  340 \begin{verbatim}
  341 subroutine display
  342 implicit none
  343 include 'GL/fgl.h'
  344 call fglClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT)
  345 call fglBegin(GL_TRIANGLES)
  346 call fglColor3f(1.0, 0.0, 0.0)
  347 call fglVertex2f(-1.0, -1.0)
  348 call fglColor3f(0.0, 1.0, 0.0)
  349 call fglVertex2f(0.0, 1.0)
  350 call fglColor3f(0.0, 0.0, 1.0)
  351 call fglVertex2f(1.0, 0.0)
  352 call fglEnd
  353 call fglFlush
  354 end
  355 \end{verbatim}
   365
   366
   367{{{
   368#!c
   369void display()
   370{
   371  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
   372  glBegin(GL_TRIANGLES);
   373  glColor3f(1.0, 0.0, 0.0);
   374  glVertex2f(-1.0, -1.0);
   375  glColor3f(0.0, 1.0, 0.0);
   376  glVertex2f(0.0, 1.0);
   377  glColor3f(0.0, 0.0, 1.0);
   378  glVertex2f(1.0, 0.0);
   379  glEnd();
   380  glFlush();
  356381}
   382}}}
   383
   384
   385
  357386Pred vsako točko je podana še trenutna barva. Izrisani
  358387trikotnik tako ni enotne barve ampak se njegova notranjost preliva iz