Changes between Version 11 and Version 12 of opengl-intro


Ignore:
Timestamp:
Feb 14, 2009, 1:14:39 PM (12 years ago)
Author:
msitar
Comment:

Urejeno celotno besedilo, vključno s pripadajočimi programi

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • opengl-intro

  v11 v12  
  1212  brez bistvenih popravkov kode lahko pišemo tudi v jeziku C in C++.
  1313
   14[[BR]][[BR]]
  1415
  1516= Uvod =
   
  5152vmesnike.
  5253
   54[[BR]][[BR]]
  5355
  5456= Enostavni OpenGL program =
   
  5961GL ukazov, ki pa so splošno uporabni in so bili zato
  6062standardizirani.
   63
   64[[BR]]
  6165
  6266== Dogodki ==
   
  97101okenskemu sistemu, za katere dogodke bo skrbel in za te dogodke mu bo
  98102sistem tudi pošiljal sporočila.
   103
   104[[BR]]
  99105
  100106== GLUT ==
   
  161167  ''#include <GL/glut.h> ''
  162168
  163   {{{
  164   2. Dopovej Fortranu, da so imena, kot je npr. ''display'',
  165   podprogrami in ne spremenljivke. To se naredi z ukazom ''external''
  166   }}}
   169{{{
   170#!comment
   1712. Dopovej Fortranu, da so imena, kot je npr. ''display'',
   172podprogrami in ne spremenljivke. To se naredi z ukazom ''external''
   173}}}
  167174
  168175  '''2.''' Inicializiraj GLUT
   
  185192  '''7.''' Zadnji je klic ''glutMainLoop'', iz katerega se program
  186193  vrne, ko zapremo okno. Ob tem glavni program konča.
   194
   195[[BR]]
  187196
  188197== Izris v jeziku OpenGL ==
   
  221230Tipi argumentov (končnic) so naslednji:
  222231
  223 '''f''' V jeziku C float in real ali real*4 za Fortran
  224 
  225 '''d''' double za C in real*8 za Fortran
  226 
  227 '''i''' integer
  228 
  229 '''s''' short integer v C-ju ali integer*2 za F
   232  '''f''' V jeziku C float in real ali real*4 za Fortran
   233
   234  '''d''' double za C in real*8 za Fortran
   235
   236  '''i''' integer
   237
   238  '''s''' short integer v C-ju ali integer*2 za F
  230239
  231240Namesto fiksiranega števila argumentov obstajajo tudi funkcije, ki
   
  233242''v''. Nekaj primerov končnic:
  234243
  235 '''3f''' Sledijo trije argumenti realnih števil
  236 
  237 '''3i''' Sledijo trije argumenti celih števil
  238 
  239 '''3fv''' Sledi vektor treh realnih števil
   244  '''3f''' Sledijo trije argumenti realnih števil
   245
   246  '''3i''' Sledijo trije argumenti celih števil
   247
   248  '''3fv''' Sledi vektor treh realnih števil
  240249
  241250Ker je GL v osnovi 3D, pomeni, da so argumenti, če sta podani le dve
   
  304313animacijah.
  305314
   315[[BR]][[BR]]
   316
  306317= Geometrijski primitivi =
  307318
   
  381392}
  382393}}}
  383 
  384 
  385394
  386395Pred vsako točko je podana še trenutna barva. Izrisani
   
  412421Slika 2: Normala
  413422
   423[[BR]][[BR]]
  414424
  415425= Geometrijske transformacije =
   
  456466Da smo spravili naših 11 točk lomljenke v okvir -1, 1 je bilo
  457467potrebno premakniti koordinatni sistem osi ''x'' za 5, ga nato še
  458 skalirati tako, da smo iz območja [0,10] dobili območje [-3.14,
   468skalirati tako, da smo iz območja [ 0,10 ] dobili območje [-3.14,
  4594693.14]. čeprav smo za izračun koordinate y potrebovali na osi x
  460470območje [-3.14, 3.14] pa je potrebna os ''x'' za izris v območju
  461471[-1,1]. Zato pri izrisu podajamo os ''x'' tako, da ponovno
  462 poračunavamo območje [0,10] v območje [-1,1], tako da ''i''-ju
   472poračunavamo območje [ 0,10 ] v območje [-1,1], tako da ''i''-ju
  463473odštejemo 5 in delimo z 5. Lahko bi tudi delili s 5 in odšteli
  4644741. Nekoliko bi poenostavili stvari, če bi imeli vsaj en kordinatni
   
  541551tako, da se ta vmesna točka pomnoži še z 1/3.14.
  542552
   553[[BR]]
   554
  543555== Nadzor transformacijske matrike ==
  544556
   
  638650potem ponovno obnovi z ukazom ''Pop''.
  639651
   652[[BR]]
   653
  640654== Globinski pomilnik ==
  641655
   
  669683pomnilnika je potrebna tudi nastavitev projekcijske matrike, kot je to
  670684opisano v poglavju Transformacije pogleda.
   685
   686[[BR]]
  671687
  672688== Animacija ==
   
  768784novih položajev. Prostorski pomnilnik v tem primeru ni potreben,
  769785saj je zagotovljeno, da se izrisi prekrijejo v pravilnem vrstnem redu.
   786
   787[[BR]]
  770788
  771789== Transformacije pogleda ==
   
  880898paralelne projekcije ''glOrtho(l,r,b,,n,f)'':
  881899       
  882   ''PM = [2/(r-l), 0, 0, (r+l)/(l-r); 0, 2/(t-b), 0, (t+b)/(t-b); 0, 0, 2/(f-n), (f+n)/f-n); 0, 0, 0, 1]''
   900  ''PM = [ 2/(r-l), 0, 0, (r+l)/(l-r); 0, 2/(t-b), 0, (t+b)/(t-b); 0, 0, 2/(f-n), (f+n)/f-n); 0, 0, 0, 1 ]''
  883901
  884902Za primer normalizacijskega prostora v obsegu [-1,1] je tako matrika paralelne
  885903projekcije
  886904
  887    ''PM(-1, 1, -1, 1, -1, 1) = [1, 0, 0, 0; 0, 1, 0, 0; 0, 0, -1, 0; 0, 0, 0, 1]''
   905   ''PM(-1, 1, -1, 1, -1, 1) = [ 1, 0, 0, 0; 0, 1, 0, 0; 0, 0, -1, 0; 0, 0, 0, 1 ]''
  888906
  889907kar se razlikuje od enotske prav v koordinati ''z''. Če bi
   
  894912nelogično postavil v ospredje modro stranico in ne rdečo.
  895913
   914[[BR]][[BR]]
  896915
  897916= Osvetlitev =
   
  10101029rezultat upodabljanja z osvetlitvijo.
  10111030
   1031[[BR]][[BR]]
  10121032
  10131033= Tekst =
   
  11671187Slika 7: Osenčen model kocke z ''bitmap'' napisi
  11681188
   1189[[BR]][[BR]]
  11691190
  11701191= Uporabniški vmesnik =
   
  11731194dodatne funkcionalnost knjižnice GLUT za vnos dodatnih podatkov v
  11741195program. To je predvsem uporaba tipk in miške.
   1196
   1197[[BR]]
  11751198
  11761199== Rotacija s tipkami ==
   
  12271250}}}
  12281251
   1252[[BR]]
   1253
  12291254== Miška in inverzna projekcija ==
  12301255
   
  12331258ravnini (x,y) s tem, da je potrebno zaslonske koordinate pretvoriti
  12341259nazaj v modelne.
  1235 {\scriptsize\begin{verbatim}
  1236 subroutine redraw
  1237 implicit none
  1238 include 'GL/fgl.h'
  1239 common /vertices/ n, vertex(2, 100)
  1240 integer n, i
  1241 real vertex
  1242 call fglClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT)
  1243 call fglbegin(GL_LINE_STRIP)
  1244 do i = 1,n
  1245         call fglVertex2f(vertex(1, i), vertex(2, i))
  1246 end do
  1247 call fglend
  1248 call fglFlush
  1249 end
  1250 
  1251 subroutine mouse (button, state, x, y)
  1252 implicit none
  1253 include 'GL/fglut.h'
  1254 include 'GL/fgl.h'
  1255 include 'GL/fglu.h'
  1256 common /vertices/ n, vertex(2, 100)
  1257 integer n, i
  1258 real vertex
  1259 integer button, state, x, y
  1260 integer viewport(4)
  1261 real*8 mvmatrix(16), projmatrix(16)
  1262 real*8 wx, wy, wz               ! returned world x, y, z coords
  1263 real*8 px, py, pz               ! picked window coortinates
  1264 integer status
  1265 
  1266 if (button .eq. GLUT_LEFT_BUTTON) then
  1267  if (state .eq. GLUT_DOWN) then
  1268         call fglGetIntegerv (GL_VIEWPORT, viewport)
  1269         call fglGetDoublev (GL_MODELVIEW_MATRIX, mvmatrix)
  1270         call fglGetDoublev (GL_PROJECTION_MATRIX, projmatrix)
  1271         note viewport(4) is height of window in pixels
  1272         px = x
  1273         py = viewport(4) -  y - 1
  1274         pz = 0.0
  1275         print *, ' Coordinates at cursor are ', px, py
  1276         status = fgluUnProject (px, py, pz,  mvmatrix,
  1277                     projmatrix,  viewport, wx, wy, wz)
  1278         print *, 'World coords at z=0.0 are ', wx, wy, wz
  1279         n = n + 1
  1280         vertex(1, n) = wx
  1281         vertex(2, n) = wy
  1282         call fglutPostRedisplay
  1283  end if
  1284 end if
  1285 end
  1286 
  1287 
  1288 program main
  1289 external redraw
  1290 external mouse
  1291 include 'GL/fglut.h'
  1292 call fglutinit
  1293 call fglutinitdisplaymode(ior(GLUT_SINGLE,GLUT_RGB))
  1294 call fglutInitWindowSize (500, 500)
  1295 call fglutInitWindowPosition (100, 100)
  1296 window = fglutcreatewindow('Click in window')
  1297 call fglutdisplayfunc(redraw)
  1298 call fglutMouseFunc(mouse)
  1299 call fglutmainloop
  1300 end
  1301 \end{verbatim}
  1302 }
  1303 
  1304 
  1305 
  1306 \subsection{Kvaternionska rotacija}
   1260
   1261{{{
   1262#!c
   1263#include <stdio.h>
   1264#include <stdlib.h>
   1265#include <GL/glut.h>
   1266
   1267#define MAXN 100
   1268
   1269GLint n;
   1270GLfloat *vertex;
   1271
   1272void redraw()
   1273{
   1274  int i;
   1275  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
   1276  glPushMatrix();
   1277  glColor3f(1,1,1);
   1278  glBegin(GL_LINE_STRIP);
   1279  for (i = 0; i < n; i++)
   1280  {
   1281    glVertex2fv(&vertex[i*2]);
   1282  }
   1283  glEnd();
   1284 
   1285  for (i = 0; i < n; i++) //Adding spheres on world coords
   1286  {
   1287  glColor3f(1,0,0);
   1288  glPushMatrix();
   1289  glTranslatef(vertex[i*2],vertex[i*2+1],0);
   1290  glutSolidSphere(0.01,8,8);
   1291  glPopMatrix();
   1292  }
   1293  glPopMatrix();
   1294  glutSwapBuffers();
   1295}
   1296
   1297void mouse(int button, int state, int x, int y)
   1298{
   1299  GLint viewport[4];
   1300  GLdouble mvmatrix[16], projmatrix[16];
   1301  GLdouble wx, wy, wz; //Returned world x, y, z coords
   1302  GLdouble px, py, pz; //Picked window coordinates
   1303  int status;
   1304  if (button == GLUT_LEFT_BUTTON )
   1305  {
   1306  if (state == GLUT_DOWN)
   1307    {
   1308      glGetIntegerv (GL_VIEWPORT, viewport);
   1309      glGetDoublev (GL_MODELVIEW_MATRIX, mvmatrix);
   1310      glGetDoublev (GL_PROJECTION_MATRIX, projmatrix);
   1311      //Note viewport[4] is height in pixels
   1312      px = x;
   1313      py = viewport[3] - y - 1;
   1314      pz = 0.0;
   1315      fprintf (stderr, "Coordinates at cursor are %f, %f\n", px, py);
   1316      status = gluUnProject (px, py, pz, mvmatrix, projmatrix, viewport, &wx, &wy, &wz);
   1317      fprintf(stderr, "World coords at z=0.0 are %f, %f, %f\n", wx, wy, wz);
   1318      if (n < MAXN)
   1319      {
   1320        vertex[n*2] = wx;
   1321        vertex[n*2+1] = wy;
   1322        n=n+1;
   1323      }       
   1324      else
   1325      {
   1326        fprintf(stderr, "Maximum number of points was received!\n");
   1327      }
   1328      glutPostRedisplay();
   1329    }
   1330  }
   1331}
   1332
   1333
   1334int main(int argc, char *argv[])
   1335{
   1336  vertex = (GLfloat *) malloc(2 * MAXN * sizeof (GLfloat));
   1337  glutInit(&argc, argv);
   1338  glutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE | GLUT_RGB);
   1339  glutInitWindowSize (700, 700);
   1340  glutInitWindowPosition (0, 0);
   1341  glutCreateWindow("Click in window");
   1342  glutDisplayFunc(redraw);
   1343  glutMouseFunc(mouse);
   1344  glutMainLoop();
   1345  return 0;
   1346}
   1347}}}
   1348
   1349[[BR]]
   1350
   1351== Kvaternionska rotacija ==
   1352
  13071353Naslednji program prikazuje vrtenje osenčenega čajnika z
  13081354miško. V ta namem se uporabi že izdelam podprogram v jeziku C,
  1309 ki ga kličemo iz fortrana in nam omogoča kvaternionsko
   1355ki nam omogoča kvaternionsko
  13101356rotacijo. Za vrtenje enotske krogle je potrebno zaznati tako
  1311 začetni pritisk na gumb (podprogram \emph{mouse}) kot vse
  1312 naslednje pomike miške (podprogram \emph{motion}).
  1313 
  1314 
  1315 {\scriptsize\begin{verbatim}
  1316 subroutine display
  1317 implicit none
  1318 include 'GL/fgl.h'
  1319 common /quaternion/ last(4), cur(4)
  1320 real last, cur, m(4,4)
  1321 call build_rotmatrix(m, cur)
  1322 call fglLoadIdentity
  1323 call fglMultMatrixf(m)
  1324 call fglclear(GL_COLOR_BUFFER_BIT+GL_DEPTH_BUFFER_BIT)
  1325 call fglutSolidTeapot(dble(0.5))
  1326 call fglutSwapBuffers
  1327 end
  1328 
  1329 subroutine motion (x, y)
  1330 include 'GL/fglut.h'
  1331 include 'GL/fgl.h'
  1332 implicit none
  1333 integer x, y
  1334 common /quaternion/ last(4), cur(4)
  1335 common /mousestart/ beginx, beginy
  1336 common /viewport/ width, height
  1337 integer width, height
  1338 integer beginx, beginy
  1339 real last, cur
  1340 real p1x, p1y, p2x, p2y
  1341 p1x = (2.0*beginx - width)/width
  1342 p1y = (height - 2.0*beginy)/height
  1343 p2x = (2.0 * x - width) / width
  1344 p2y = (height - 2.0 * y) / height
  1345 call trackball(last,p1x, p1y, p2x, p2y)
  1346 call add_quats(last, cur, cur)
  1347 beginx = x
  1348 beginy = y
  1349 call fglutPostRedisplay
  1350 end
  1351 
  1352 subroutine mouse (button, state, x, y)
  1353 implicit none
  1354 integer button, state, x, y
  1355 include 'GL/fglut.h'
  1356 include 'GL/fgl.h'
  1357 include 'GL/fglu.h'
  1358 common /mousestart/ beginx, beginy
  1359 integer beginx, beginy
  1360 beginx = x
  1361 beginy = y     
  1362 end
  1363 
  1364 subroutine reshape(w, h)
  1365 include 'GL/fgl.h'
  1366 integer w, h
  1367 real*8 l
  1368 common /viewport/ width, height
  1369 integer width, height
  1370 width=w
  1371 height=h
  1372 l = 1
  1373 call fglViewPort(0, 0, w, h)
  1374 call fglMatrixMode(GL_PROJECTION)
  1375 call fglLoadIdentity
  1376 call fglOrtho(-l,l,-l,l,-l,l)
  1377 call fglMatrixMode(GL_MODELVIEW)
  1378 call fglLoadIdentity
  1379 end
  1380 
  1381 program trackballdemo
  1382 implicit none
  1383 include 'GL/fglut.h'
  1384 include 'GL/fgl.h'
  1385 include 'GL/fglu.h'
  1386 external display
  1387 external motion
  1388 external mouse
  1389 external reshape
  1390 integer window
  1391 common /quaternion/ last(4), cur(4)
  1392 real last, cur
  1393 call trackball(cur, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0)
  1394 call fglutinit
  1395 call fglutinitdisplaymode(GLUT_DOUBLE+GLUT_RGB+GLUT_DEPTH)
  1396 window = fglutcreatewindow('Use mouse to rotate')
  1397 call fglutdisplayfunc(display)
  1398 call fglutmousefunc(mouse)
  1399 call fglutmotionfunc(motion)
  1400 call fglutreshapefunc(reshape)
  1401 call fglEnable(GL_LIGHTING)
  1402 call fglEnable(GL_LIGHT0)
  1403 call fglEnable(GL_DEPTH_TEST)
  1404 call fglutmainloop
  1405 end
  1406 \end{verbatim}
  1407 }
   1357začetni pritisk na gumb (podprogram ''mouse'') kot vse
   1358naslednje pomike miške (podprogram ''motion'').
   1359
   1360{{{
   1361#!c
   1362#include <GL/glut.h>
   1363#include "trackball.h"
   1364#include "trackball.c"
   1365
   1366GLfloat m[4][4];               
   1367float last[4];
   1368float cur[4];
   1369int width;
   1370int height;
   1371int beginx;
   1372int beginy;
   1373float p1x;
   1374float p1y;
   1375float p2x;
   1376float p2y;
   1377
   1378void display()
   1379{
   1380  glPushMatrix();
   1381  build_rotmatrix(m, cur); 
   1382  glLoadIdentity();
   1383  glMultMatrixf(*m);
   1384  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT|GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
   1385  glutSolidTeapot(0.5);
   1386  glPopMatrix();
   1387  glutSwapBuffers();
   1388}
   1389
   1390void mouse(int button,int state, int x, int y)   
   1391{
   1392  beginx = x;
   1393  beginy = y;
   1394}
   1395
   1396void motion(int x,int y)   
   1397{
   1398  p1x = (2.0*beginx - width)/width;
   1399  p1y = (height - 2.0*beginy)/height;
   1400  p2x = (2.0 * x - width) / width;
   1401  p2y = (height - 2.0 * y) / height;
   1402  trackball(last,p1x, p1y, p2x, p2y);   
   1403  add_quats(last, cur, cur);   
   1404  beginx = x;
   1405  beginy = y;
   1406  glutPostRedisplay();   
   1407}
   1408
   1409void reshape (int w, int h)
   1410{
   1411  width=w;
   1412  height=h;
   1413  double l;
   1414  l = 1;
   1415  glViewport (0, 0, w, h);
   1416  glMatrixMode (GL_PROJECTION);
   1417  glLoadIdentity();
   1418  glOrtho(-l, l, -l, l, -l, l);
   1419  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
   1420  glLoadIdentity();
   1421}
   1422
   1423
   1424int main(int argc, char *argv[])
   1425{
   1426  glutInit(&argc, argv);
   1427  trackball(cur, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0);
   1428  glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB | GLUT_DEPTH);
   1429  glutCreateWindow("Rotacija z misko");
   1430  glutDisplayFunc(display);
   1431  glutMouseFunc(mouse);
   1432  glutMotionFunc(motion);
   1433  glutReshapeFunc(reshape);
   1434  glEnable(GL_LIGHTING);
   1435  glEnable(GL_LIGHT0);
   1436  glEnable(GL_DEPTH_TEST);
   1437  glutMainLoop();
   1438  return 0;
   1439}}}
   1440
  14081441Predstavljeni program je sestavljen iz dveh delov. Kodo za rotacijo v
  1409 jeziku C \texttt{trackball.c} uporabimo kod zunanje podprograme.
   1442jeziku C ''trackball.c'' uporabimo kot zunanje podprograme.
  14101443Rezultat osenčenega model, ki je bil obrnjen z miško, prikazuje
  1411 slika \ref{fig:teapot}.
  1412 \begin{figure}[htbp]
  1413   \centering
  1414   \includegraphics[width=2.1in]{teapot}
  1415   \caption{Osenčen model čajnika}
  1416 \label{fig:teapot}
  1417 \end{figure}
  1418 
  1419 
   1444slika 8.
   1445
   1446[[Image(teapot.png)]]
   1447
   1448Slika 8: Osenčen model čajnika
  14201449
  14211450